Utomhus tavla

39 UTOMHUS TAVLA 

Utomhus Målskytte skall genomföras på en lämplig utomhus idrottsarena, ovalt eller kvadratiska fält. Skjutbanan (se tillägg 7) skall om möjligt inte ha några konstgjorda konstruktioner över marknivå. 

39.1 Banans Layout 

39.1.1 Skjutriktningar ska vara inom +/- 20 grader norr om norra halvklotet och söder på södra halvklotet där det är möjligt. (Detta gäller EM och VM tävlingar)

39.1.2 Måltavlorna skall placeras så att alla tävlande har samma förutsättningar Alla tävlande skall rymmas i samma skjutlinje.

39.1.3 Banan skall kontrollmätas och varje avstånd mäts noggrant från en punkt vertikalt under mitten (guldet) på varje måltavla mot skjutlinjen längs marken. Toleranserna på avstånd skall vara +/- 15 cm. 

39.1.4 Måltavlan skall lutas bakåt så att vinkeln från vertikal är ca 10 till 15 grader så att alla måltavlor verkar enhetliga 

39.1.5 Det skall finnas tillräckligt med buttar så att det är högst två tävlande per mål. 

39.1.5.1 Med en tävlande per mål skall mittpunkten att vara 130 cm (mät toleransen får inte att överstiga +/- 5cm) över marken mätt från en uppskattad jämn marknivå. Måltavlan skall placeras i mitten av butten (se tillägg 8, buttar) Centrum på alla måltavlor skall vara lika på alla banor. 

39.1.5.2 Med två tävlande per butt (två måltavlor) skall mittpunkten vara 130 cm (toleransen för mätningen skall inte överstiga -+ 5 cm) över marken mätt från en uppskattad jämn marknivå. Var och en av måltavlorna placeras i sin halva av butten (se tillägg 8, buttar) och det minsta avståndet mellan mål zonerna på måltavlorna skall vara 1 cm. Centrum på alla måltavlor skall vara lika på alla banor. 

39.1.6 Buttarna skall placeras så att det finns minst 1,5 meter per tävlande per måltavla. 

39,1,7 En punkt på skjutbanan mittemot varje måltavla skall markeras och det skall finnas ett nummer som motsvarar den måltavla placerad 2 meter framför skjutlinjen. 

39.1.8 Skjutbanorna skall vara i rät vinkel mot skjut- och mål linjerna, var och ens bredd är tillräcklig för att rymma alla tävlande på varje butt i varje skjutbana som kan innehålla en (1) eller två (2) buttar. Skjutbanorna skall markeras på marken från skjutlinjen till det längsta skjutavståndet. 

39.1.9 En mållinje kommer att markeras på marken för: 

TARGET ARMBORST; på 45, 55 och 65 m avstånd, parallellt med skjutlinjen
STANDARD ARMBORST; på 35, 45 och 55 m avstånd, parallellt med skjutlinjen FREESTYLE ARMBORST; på 35, 45 och 55 m avstånd, parallellt med skjutlinjen MEDELTIDA ARMBORST; på 20m, 30m, 40 m avstånd, parallellt med skjutlinjen. 

39.1.10 En väntlinje ska anges minst fem (5) meter bakom skjutlinjen 

39.1.11 Ett utrustningsområde skall vara fem (5) meter bakom väntlinjen. 

39.1.12 En åskådare linje ska anges minst tio (10) meter bakom väntlinjen, 

39.1.13 Fältet ska, markeras eller repas och endast de tävlande som deltar i tävlingen och personer som annars har tillstånd skall tillåtas att komma in. Åskådare skall vara minst tio meter bakom väntlinjen.

39.1.14 Där allmänheten har rätt till tillträde måste lämpliga barriärer resas runt skjutbanan för att hålla åskådarna tillbaka. Dessa barriärer skall vara minst arton (18) meter från ändarna av den mållinje som satts på den längsta sträckan och kan, om så önskas, minska i en rak linje till minst tio (10) meter från skottlinjens ändar. Detta skulle hålla en marginal på cirka femton (15) meter från mållinjen när måltavlorna flyttas framåt till kortast avstånd. Avspärrningarna skall ligga minst tio (10) meter bakom utrustningslinjen och så långt bortom mållinjen som satts på det längsta avståndet för att förhindra att allmänheten passerar närmare än sextiofem (65) meter bakom måltavlorna. Detta kommer att skapa en säkerhetszon som ökar till åttiofem (85) meter när måltavlorna har flyttats framåt för att skjuta den kortaste sträckan. Säkerhetsavståndet på 65 meter kan minskas när ett lämpligt backstopp. Ett sådant backstopp måste vara tillräckligt hög för att stoppa bultar, som just har missat toppen av butten på det längsta avståndet. Hänsyn bör tas till eventuella distraktioner som orsakas de tävlande av rörelse av människor etc. bakom buttarna. 

39.1.15 Ljussignaler skall placeras på båda sidor av fältet och vid behov i ett klart fält i mitten av måltavlorna så att både höger- och vänsterhänta tävlande kan se dem. De ska placeras framför skjutbanan på varje sida av fältet och i det fria fältet på ett avstånd kortare än trettio (30) meter, så länge de är synliga för alla tävlande på skjutbanan. 

39.1.16 En rekommenderad layout för vm utomhus visas i avsnitt 10, tillägg 7, utomhusmål platslayout.

 39.2 Material och utrustning 

39.2.1 Mål butten skall vara tillräckligt stor för att rymma måltavlorna med minst en (1) cm extra runt om i de yttersta poängzonerna, detta kommer att säkerställa att varje bult som träffar butten och bara missar den yttersta kanten av poängzonen förblir i butten. Buttarna ska tillverkas av lämpligt material så att bultar vanligtvis inte studsar tillbaka från, passerar eller skadas av det. 

39.2.2 Buttarna skall stödjas och säkras på en lämplig ram så att dess centrum är 130 cm + 5 cm över den genomsnittliga omgivande marknivån. Buttar och ramverket skall säkras till marken på ett sådant sätt att de inte blåser omkull eller kollapsar. Om möjligt skall man se till att bultar som kan passera genom butten inte skadas av stöden. ( se tillägg 8, buttar ). 

39.2.3 En vindindikatorflagga monteras på varje butt, sådana flaggor skall vara av ljust material och helst gult i färg och placeras ovanför mitten av varje butt tillräckligt högt för att möjliggöra en frigång på minst 5 cm mellan botten av flaggremsorna och toppen av antingen butten eller målnumret, beroende på vilket som är högst. ( se tillägg 9, vindindikator ). 

39.2.4 Måltavlorna numreras. Siffrorna skall vara minst tjugo (20) cm höga på en bakgrund som är tillräckligt stor för att rymma dem med en kant och skall vara svarta figurer på en gul bakgrund, alternerande med gula figurer på en svart bakgrund (t.ex. Nr 1 svart på gult, nr 2 gult på svart osv.). Målnummer fästs ovanför mitten av varje måltavla. (se tillägg 8, buttar ). 

39.2.5 Flaggor eller någon annan lämplig anordning skall tillhandahållas på skjutlinjen som de tävlande kan signalera till en domare. Dessa flaggor skall helst att vara röda i färg. 

39.3 Måltavlor

39.3.1 Standard måltavlan delas in i fem lika koncentriska färgade ringar som är ordnade från mitten utåt enligt följande; guld (gult), rött, ljusblått, svart och vitt. Varje ring kommer i sin tur att delas upp av en tunn linje i två zoner med samma bredd, vilket gör tio poängzoner. Den inre guldzonen kan delas ytterligare med en linje vid 50% av diametern i denna zon. Sådana skiljelinjer, och eventuella skiljelinjer som kan användas mellan färger, skall göras helt inom den högre poängzonen i varje enskilt fall. Alla streck som markerar den yttersta kanten av det vita kommer att göras helt inom poängzonen. Bredden på de tunna skiljelinjerna och den yttersta linjen skall inte överstiga två (2) mm. Måltavlans mitt är ”X-tia” och kommer att indikeras med ett litet ”+” (kors) vars linjer inte kommer att överstiga en (1) mm i bredd och fyra (4) mm i längd 

39.3.2 Godkända måltavlor skall vara sextio (60) cm i diameter (se tillägg 11, Måltavlor). 

39.3.3 Varje tävlande skall få en egen individuell måltavla. Varje måltavla skall fästas med ett nummer för att indikera den tävlandes tilldelade måltavla. Siffrorna skall anbringas enligt regel 40.2.4 

39.3.4. Måltavlorna skall fästas på butten på ett sådant sätt att måltavlan inte kan röra sig eller förändras när det träffas av en bult. 

39.3.5 Måltavlorna kan vara gjorda av papper, tyg eller annat lämpligt material. Alla måltavlor skall vara enhetliga och av samma material. Endast de måltavlor som godkänts av World Crossbow Shooting Association eller licensierats av International Archery Association (FITA) får användas. 

39.4 Tidtagnings utrustning 

39.4.1 Akustisk och visuell 

39.4.1.1 Skjutledaren skall styra:
a) början och slutet av varje skjutomgång med en hörbar enhet.
b) varje tidsgräns med digitala klockor, lampor, flaggor, plattor och/eller någon annan enkel visuell anordning utöver den hörbara signal som avses ovan. 

39.4.1.2 Vid eventuella avvikelser mellan den akustiska och den visuella tidsregleringsutrustningen kommer den akustiska tidsregleringsutrustningen att ha företräde 

39.4.2 Följande utrustning kan användas: 

39.4.2.1 Ljus
Lampornas färger skall vara röda, bärnstensfärgade och gröna i den ordningen med det röda upptill. Lamporna måste synkroniseras och två olika färger får aldrig vara tända samtidigt. Lamporna måste kopplas till den akustiska utrustningen så att det första ljudet från den akustiska utrustningen kommer samtidigt med att ljuset blir rött och den digitala klockan når noll. 

39.4.2.2 Digitala klockor
När timingen styrs av användningen av digitala klockor kommer siffrorna på klockan att vara minst tjugo (20) cm höga och måste kunna avläsas tydligt på ett avstånd av hundra (100) meter. De måste omedelbart kunna stoppas och återställas efter behov. Klockan måste fungera enligt en nedräkningsprincip. Alla andra krav, t.ex. position, nummer etc., kommer att vara desamma som för lampor. När digitala klockor och lampor används måste de synkroniseras. Om det finns en diskrepans mellan den digitala klockan och lamporna har den digitala klockan företräde 

39.4.2.3 Manuell timing
När skjutomgången styrs manuellt med hjälp av plattor ska dessa plattor vara minst 120 cm x 80 cm stora. De måste vara ordentligt monterade för att motstå alla vind och måste vara lätta att vända snabbt för att visa båda sidor. Ena sidan av plattorna skall vara randig med tjugo till tjugofem (20- 25) cm breda ränder som växling i svart och gult. Ränderna skall vara i en vinkel på ca 45 grader till marken. Baksidan blir helt gul. (se tillägg 10, 30 Andra timertavlan). 

39.4.2.4 Nödutrustning
När tidsgränsen styrs av elektrisk utrustning måste plattor, flaggor eller andra enkla manuella anordningar finnas tillgängliga om den elektriska utrustningen inte fungerar. Lampor och/eller digitala klockor och nödutrustning är obligatoriska för WCSA Championships. 

39.5 Diverse utrustning
Utrustningen som beskrivs nedan är obligatorisk för WCSA Championships och rekommenderas för andra viktiga turneringar. 

39.5.1 Registreringsnummer som ska bäras av varje tävlande. 

39.5.2 En upphöjd plattform med sittplatser för skjutledaren. 

39.5.3 Högtalarutrustning vid stora turneringar. 

39.5.4 Utrustning som fälttelefoner, ”walkie-talkies” tvåvägsradio och liknande är mest användbara för kommunikation mellan tjänstemän. 

39.5.5 En anordning för att ange skjutordningen. T.ex. B A, b A B; etc. om de tävlande inte alla skjuter samtidigt. Bokstäverna skall vara tillräckligt stora för att läsas av alla tävlande från deras respektive skjutpositioner. Två eller flera av dessa enheter kan behövas. 

39.5.6 Tillräckligt med stolar eller bänkar bakom väntlinjen för alla tävlande, lagkaptener, domare och andra funktionärer. 

39.5.7 En stor resultattavla för progressiva totaler efter varje skjutomgång, för åtminstone de första åtta (8) kvinnorna och de första åtta (8) herrarna Juniors, Seniors och Assisted och som anger poängen Den stora resultattavlan kan kompletteras med att visa de progressiva poängen för alla tävlande efter varje skjutomgång med en anordning som ligger på marken framför buttarna. 

39.5.8 En resultattavla eller någon annan sådan anordning med de tävlandes namn och/ eller målnummer 1A, 1B eller helt enkelt A, B kan användas för att visa progressiva totala poäng efter varje skjutomgång. När denna enhet används kommer den att placeras på marken under och framför varje butt. Den måste fästas eller fixeras på ett säkert sätt för att förhindra vindrörelser. Det kommer att ändras av den tävlande, efter att bultarna har räknats och dragits, och innan de lämnar mållinjen. 

39.6 Skjutkontroll och säkerhet 

39.6.1 Skjutledaren skall införa och genomdriva alla rimliga säkerhetsåtgärder som han/hon anser nödvändiga. 

39.6.2 En tävlande som anländer efter att skjutningen har startat kommer att förlora de antal redan skjutna bultar, såvida inte skjutledaren är övertygad om att den tävlande försenades av omständigheter utanför hans eller hennes kontroll. I detta fall kan den tävlande tillåtas att ta igen de förlorade bultarna efter att avståndet då sköts är klart, men får under inga omständigheter vara mer än femton (15) minuter. 

39.6.3 Skjutledaren har i samråd med domarna befogenhet att förlänga tidsfristen i exceptionella omständigheter. Alla sådana särskilda beslut som införs måste meddelas de tävlande innan de träder i kraft. I sådana fall måste slutresultatlistan innehålla det särskilda avgörandet och skälen till det. När visuell tidskontroller används förblir de trettio sekunderna oförändrade, 

39.6.4 Skjutningen påbörjas inte om inte säkerhetsförhållandena har godkänts av domarna och skjutledaren. 

39.6.5 Skjutledaren ger en varning på femton (15), tio (10), fem (5) och två (2) minuter före tävlingsskjutningens början. 

39.6.6 I början av varje skjutomgång ljuder två (2) ljudsignaler för de tävlande att gå till skjutlinjen. 

39.6.7 Signalen för att påbörja skjutningen skall vara en (1) ljudsignal. 

39.6.8 Om det är 2 eller flera skjutlag så skall signalen för att sluta skjuta och gå tillbaka till väntelinjen vara två (2) ljudsignaler. Nästa skjutlag går samtidigt fram till skjutlinjen och inväntar en (1) signal för att börja skjuta.

39.6.9 Signalen för att avsluta skjutningen och markera samt samla bultar skall vara tre (3) ljudsignaler. 

39.6.10 En serie ljudsignaler (mer än fem (5) ljudsignaler) indikerar fara och all skjutning måste omedelbart upphöra på den första ljudsignalen. Signalen för att återuppta skjutningen skall vara en (1) ljudsignal. 

39.6.11 Allt skytte skall sluta på den första ljudsignalen. 

39.6.12 När skottlinjen är tom och alla tävlande har skjutit klart sina bultar före tidsfristens, kommer lämplig signal för förändring eller poängsättning att ges omedelbart. 

39.6.13 Ingen tävlande får vara på skjutbanan utom när lämplig signal har getts 

39.6.14 Tävlande får INTE spänna, ladda, höja eller rikta armborstet (det måste riktas mot marken, riktat mot den tävlandes nåltavla och hållits i ett säkert läge) medan de är på skjutlinjen innan start för att skjuta en (1) signal ges. 

39.6.15 Tävlande får ENDAST spänna eller ladda en bult på skjutlinjen under kontroll av skjutledaren. En tävlande får kontrollera sin hållning/position på skjutlinjen genom att lyfta armborstet (som INTE får spännas eller laddas med en bult) och får endast sikta mot sitt mål, men först efter att ha varit övertygad om att fältet är klart både framför och bakom målen. Om en tävlande, när han eller hon kontrollerar sin hållning/position på skjutlinjen, innan skjutningen startar eller under raster mellan avstånd, avlossar en bult, avsiktligt eller på annat sätt, kommer att diskvalificeras och avlägsnas från tävlingen i säkerhetsfråga. 

39.6.16 Medan skjutningen pågår får endast de tävlande vars tur det är att skjuta vara på skjutlinjen. Alla andra tävlande skall stå bakom väntlinjen med sin utrustning. Teleskop kan lämnas på skjutlinjen efter beslut av skjutledaren. 

39.6.17 Efter att en tävlande har skjutit sina bultar skall han/hon dra sig tillbaka bakom väntlinjen med sin utrustning. En tävlande som är begränsad till en rullstol kan tillåtas att stanna kvar på skjutlinjen under förutsättning att den inte stör tävlingens genomförande. 

39.6.18 Ingen tävlande eller annan person får röra vid en annans utrustning utan den senares samtycke. 

39.6.19 En tävlande skall inte störas eller kontaktas under skjutningen utom i en nödsituation. 

39.6.20 Ingen person får närma sig ett mål eller gå framför skjutlinjen om inte skjutledaren har signalerat tillstånd att göra det. 

39.6.21 För att säkerställa att en turnering och av säkerhetsskäl för säkerhets skull genomförs kan skjutledaren eller huvuddomaren begära att en tävlande ändrar sin skjutposition på skjutlinjen eller ansluter sig till en annan skjutgrupp. Om den tävlande anser att skjutledaren eller huvuddomarens begäran är orimlig skall hans/hennes överklagande till överklagandejuryn att prövas innan någon ändring av ställningen ändras. 

39.6.22 Alla anmärkningar eller åtgärder som vidtas som kan orsaka irritation eller förvirring för en tävlande eller som kan förringa hans/hennes koncentration är osportsliga och är inte tillåtna. Domaren skall först varna gärningsmannen, och om brottet upprepas kan han eller hon uppmanas att dra sig ur tävlingen. 

39.6.23 Om en tävlande inte är nöjd med ett avgörande från domarna kan han eller hon, om inte annat föreskrivs i regel 40.10.4 nedan, överklaga till överklagandejuryn enligt regel 20.5.1. Troféer eller priser som kan påverkas av en tvist skall inte delas ut förrän juryns dom har avgjorts. 

39.6.24 Om en måltavla blir orimligt sliten eller på annat sätt vanställd, eller om det finns något annat klagomål om skjutbaneutrustningen kan en tävlande överklaga till domarna eller skjutledaren för att få det defekta föremålet utbytt eller åtgärdat. 

39.7 Skjutordning och tidkontroll 

39.7.1 En tidsgräns för skjutningen tillämpas, en sådan tidsgräns skall vara tre (3) minuter för TARGET och MEDELTIDA armborst i tre (3) Bultar och tre (3) minuter för STANDARD- och FREESTYLE-armborst i två (2) bultar. Alla bultar som inte skjutits efter denna tid kommer att gå förlorade. Om någon bult skjuts utanför tidsgränsen skall den tävlandes högsta poängbult för den omgången förverkas. 

39.7.2 När skjutningen styrs av plattor: är två plattor nödvändiga i det fria fältet så att samma sida av plattorna (alla gula eller svarta & gula ränder) visas samtidigt för alla tävlande. Den SVARTA och GUL randiga sidan skall vändas mot de tävlande som en varningssignal om att endast trettio (30) sekunder är kvar av skjuttiden. Den gula sidan av plattan skall vändas mot de tävlande vid alla andra tillfällen. 

39.7.3 När skjutningen styrs av Ljus. 

a) RÖD: Skjutledaren skall ge (2) två ljudsignaler för de utsedda tävlande att gå fram till skjutlinjen tillsammans. 

b) GRÖN: Tio sekunder efter (2) två ljudsignaler skall skjutledaren ge (1) en ljudsignal för skjutningen skall starta. 

c) GUL: Denna lampa tänds när endast (30) trettio sekunder är kvar av tiden att skjuta. 

d) RÖD: Innebär att tidsgränsen har gått ut och (3) tre ljudsignaler skall ges för att indikera att skjutningen skall stoppas, även om alla bultar inte har skjutits. Alla tävlande som fortfarande är på skjutlinjen måste omedelbart sänka armborstet, ta bort bulten och spänna av armborstet och dra sig tillbaka bakom väntlinjen. Om du skjuter i omgångar kommer nästa omgång att flytta upp och inta skjutlinjen och vänta på grönt ljus, som ovan för att skjutningen skall börja, ovanstående procedur kommer att upprepas tills alla har skjutit. När alla TARGET- och MEDIEVAL-tävlande har skjutit en omgång av tre (3) bultar och SPORTING CROSSBOW-tävlande har skjutit en omgång av två (2) bultar skall RÖTT ljus tändas och tre (3) ljudsignaler skall ge för att de tävlande skall gå framåt och markera. 

39.7.4 Om du skjuter i två (2) eller fler omgångar är (20) tjugo sekunder den tid som tillåts för de tävlande som är kvar på skjutlinjen att gå tillbaka till väntlinjen och de tävlande i nästa omgång att inta skjutlinjen. Om alla tävlande skjuter tillsammans i en (1) omgång är tio (10) sekunder den tid som tillåts att vara kvar på skjutlinjen. 

39.7.5 När skjutledaren har konstaterat att alla tävlande har avslutat skjutningen och dragit sig tillbaka bakom väntlinjen eller om tidsfristen har löpt ut, skall tre (3) ljudsignaler ges som signal att markera, dra bultar och återvända till väntlinjen. 

39.7.6 När alla tävlande är redo att skjuta igen skall skjutledaren signalera början på nästa omgång med två (2) signaler för att flytta till skjutlinjen följt av en (1) signal för att börja skjuta. Den här metoden fortsätter tills rundan är klar. Efter att ha slutfört det önskade antalet omgångar på en sträcka fortsätter de tävlande till nästa distans.

 39.7.7 Om skjutningen av någon anledning avbryts av någon anledning skall tidsgränsen justeras beroende på antalet bultar som återstår och den tid som är tillåten. t.ex. sextio (60) sekunder per bult för TARGET och medeltida armborst och nittio (90) sekunder för STANDARD- och FREESTYLE-armborst. 

39.7.8 Tävlande på samma tavla skall delas in i olika omgångar, till exempel A, B etc., och skjuter vid olika tidpunkter. 

39.8 Skytte 

39.8.1 Två (2) omgångar av inskjutning på fem (5) minuter) för alla tävlande omedelbart innan den första skjutomgången börjar och utförs under kontroll av skjutledaren. 

39.8.2 Det skall vara minst trettio (30) minuters paus mellan avståndsändringarna. 

39.8.3 Det skall skjutas 3 övnings bultar i (5) fem minuter) vid varje avståndsändring. 

39.8.4 Om en turnering eller ett evenemang består av flera omgångar skall det finnas övnings bultar i början av varje omgång 

39.8.5 När en runda skjuts under flera dagar skall det finnas träning tillgänglig i början av varje dag. 

39.8.6 En bult anses inte ha skjutits om 

a) den tävlande kan röra den med sin båge/armborst utan att röra fötterna från sin position i förhållande till skjutskjutlinjen, i vilket fall en annan bult kan skjutas i stället. Om en annan bult inte är tillgänglig får den tävlande hämta sin bult med domarnas tillstånd. 

b) måltavlan eller ställningen faller (trots att den varit fastsatt till domarnas belåtenhet I detta fall skall domarna vidta de åtgärder som de anser nödvändiga och kompensera tillräckligt med tid för att skjuta det relevanta antalet bultar. Om butten bara glider ner skall det vara upp till domarna att besluta vilka åtgärder som ska vidtas, om några. 

39.8.7 I händelse av utrustningsfel skall den tävlande kliva tillbaka från skjutlinjen (ca 1 meter) och samtidigt kalla en domare med hjälp av en flagga eller annan anordning som tillhandahålls för ändamålet, eller genom att hålla en hand och arm i luften ovanför huvudet. Den tävlande skall få maximalt (15) femton minuter extra tid för att skjuta eventuellt missade bultar, (60) sextio sekunder per bult i tre (3) omgångar. Ingen extra tid kommer att tillåtas vid fel på bult (dvs. Skadad nock, lös fenor etc.) 

39.8.8 Om en tävlande inte kan fortsätta skjuta på grund av ett oväntat medicinskt problem som uppstår efter att skjutningen påbörjats, skall högst femton (15) minuter tillåtas för medicinsk personal att avgöra problemet och avgöra om den tävlande är lämplig att fortsätta tävla utan hjälp. Den tävlande skall skjuta lämpligt antal bultar så snart som möjligt under överinseende av skjutledaren, men har högst femton (15) minuter på sig att göra det. 

39.8.10 Om en tävlande lämnar bultar på marken eller i måltavlan får de använda andra bultar under förutsättning att de informerar en domare innan de skjuter. Under sådana omständigheter skall en domare delta vid markeringen i detta syfte och se till att bultarna som fanns kvar i målet kontrolleras emot den tävlandes protokoll innan några bultar dras ur butten. 

39.8.11 De tävlande bör tar med sig reservbultar till skjutlinjen och lämnar inte skjutlinjen under sin skjuttid, med undantag för skäl som uttryckligen tillåts enligt dessa regler. 

39.9 Skjutställning och position 

39.9.1 Under skjutning outdoor target: 

1) För en assisterad skytt, ( se klausul 34.4, klausul 34.5 och klausul 34.6 ) 

2) Alla andra skall göra det, genom att stå i upprätt stående position; Grensla skottlinjen med en fot framför skjutlinjen och en fot bakom skottlinjen. 

3) Alla armborst måste helt och hållet stödjas av den tävlande. Det får inte stödjas på ett stativ (exklusive Assisted) och inte röra något annat som kan fungera som ett stöd eller göra armborstet stadigare.

39.10 Poäng 

39.10.1 Poängzonsvärdena skall vara 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 från mitten utåt med tydliga tior (10) – (en 10 som inte rör den yttre 10 poängzonslinjen) markeras på poängtavlan som en tio (10) med en cirkel runt den. En miss är markerad som ett M. Om partiella målytor används skall poängvärdena vara 10, 9, 8, 7 och 6 från mitten utåt med samma kvalificering på de inringade tiotals (10-talet). 

39.10.2 Varken bultar eller måltavlor får vidröras förrän alla bultar i tavlan markerats. 

39.10.3 En bult markeras enligt hur skaftet sitter i måltavlan. 

39.10.4 Alla tävlande skall hänvisa eventuella frågor om värdet på en bult i måltavlan till en domare innan bultarna dras. Domarens dom är slutgiltig. 

39.10.5 Ett misstag på ett poängblad som upptäckts innan bultarna dras kan korrigeras, men korrigeringen måste göras och signeras i rött av en domare innan bultarna dras. Om bultarna har dragits skall inga korrigeringar av bultvärdena som skrivs på resultatbladet tillåtas. Alla andra tvister om poster på ett resultatblad skall hänvisas till en domare. 

39.10.6 Om skaftet med en bult vidrör två färger, eller vidrör någon skiljelinje mellan poängzonerna, kommer bulten att få det högre värdet av de berörda zonerna. 

39.10.7 Om ett fragment av en måltavla saknas som innehåller en skiljelinje eller där två färger möts eller om skiljelinjen förskjuts av en bult, skall en imaginär linje användas för att bedöma värdet på en bult som kan träffa en sådan del. 

39.10.9 Om inte annat anges i punkt 39.10.10, om mer än tre (3) bultar som tillhör samma tävlande finns i målet eller på marken i skjutbanorna antingen framför eller bakom målet, kommer endast de tre (3) lägsta i värde att poängsättas. Om en tävlande skulle upprepa detta kan han/hon diskvalificeras. 

39.10.10 En bultträff: 

a) målet och studsar, den tävlande skall slutföra skyttet i det omgången. Den studsande bulten skall värderas enligt ett omärkt hål på den tävlandes måltavla, om bulten har träffat en annan bult, i sådana fall skall klausul 39.10.10 b) gälla, annars kommer bulten att poängsättas som en miss (M). Om det råder tvivel ska en domare delta i poängsättningen i denna omgång. 

b) En annan bult: En bult som ligger på marken framför butten och som tros ha träffat en annan bult redan i målet, och studsat skall få värdet av bulten som träffats, förutsatt att den träffade bulten finns i målet med sin nock eller skaft skadad på ett kompatibelt sätt. 

c) Målet och hängande från det, den tävlande skall sluta skjuta och signalera på samma sätt som i punkt 39.8.7. När skjutandet av denna omgång har slutförts av de andra tävlande på skjutlinjen, eller tidsfristen har löpt ut, beroende på vad som är lämpligt, skall en domare notera bultens värde, ta bort den och placera bulten bakom målet. De återstående bultarna skall skjutas av den tävlande på det målet innan skjutledaren beordrar att skjutningen skall återuppta. Den berörda domaren skall delta i poängsättningen i detta syfte. 

d) en annan bult som förblir inbäddad däri, kommer att poängsättas enligt värdet på bulten som träffats. 

e) en annan bult, och sedan träffa måltavlan efter avböjning, skall göra markeras som det sitter i måltavlan.

f) en annan måltavla än den tävlandes eget måltavla skall inte markeras (M). 

39.10.11 Tävlande får delegera befogenheten att markera och samla in sina bultar till en annan tävlande eller annan person, förutsatt att de själva inte går upp till målet. 

39.10.12 Protokollföraren skall skriva in värdet på varje bult i fallande ordning värdet som de ropas upp av den tävlande som bultarna tillhör. Andra tävlande skall kontrollera värdet på varje bult som ropas upp. Endast bultar som är tio poäng kommer att kallas ”Guld”. Skyttarna bör jämföra sina poäng innan några bultar dras. 

39.10.13 Alla bulthål på målytorna markeras så att studsarna och genomgångar kan poängsättas. Detta skall göras av den tävlande efter poängsättningen i varje omgång innan bultarna tas bort från måltavlan. 

39.10.14 När en distans eller en tävling är klart skall protokollet skrivas under av protokollföraren och den tävlande vilket innebär att den tävlande samtycker till värdet på varje bult. Om protokollföraren deltar i skyttet skall hans protokoll undertecknas av en annan tävlande som har samma protkollförare. 

39.10.15 Ett felaktigt summerar protokoll korrigeras. Om dubbel protokollföring används och en avvikelse mellan protokollen hittas efter att bultar har tagits bort från måltavlorna, räknas bultarnas lägsta registrerade värden. 

39.10.16 Skjutledaren ser till att inga bultar lämnas kvar i målen efter att markeringen genomförts innan någon signal ges för att skjuta igen. Om detta oavsiktligt inträffar avbryts inte skjutningen och den berörda tävlande kan skjuta den omgången med andra bultar efter att ha informerat en domare, eller skjuta de bultarna som förlorats efter att skjutningen på det avståndet har slutförts. Under sådana omständigheter skall en domare delta i poängsättningen i detta syfte och se till att bultarna som fanns kvar i målet kontrolleras emot den tävlandes protokoll innan några bultar dras från målet. 

39.10.17 Ett resultattavla eller någon sådan anordning med de tävlandes namn och/eller målnummer är tillåten för att visa progressiva och/eller totala poäng efter varje omgång. 

* 60cm Flerfärgad målansikte 

+ 40cm Flerfärgad målansikte – Trippel- eller Vegas-stil måltavlor tillåtna för att undvika bultskador 

TC 900, SC 600, MC900 och Match-play är de enda omgångarna som kan skjutas för världsrekord eller World Crossbow Shooting Association Stars. De andra omgångarna är listade för att ge en variation av skott, vilka medlemmar kan skjuta om de vill skjuta något annat.