3D

3D-RUNDA

44 Banan 3D rundan skall genomföras i en utomhus skog eller skogsområde. Banan skall om möjligt undvika alla konstgjorda strukturer över marknivå. 

44.1 Banlayout 

44.1.1 WCSA 3D-banor ska utformas så att skjutpålarna och målen kan nås utan onödiga svårigheter, personlig fara eller slöseri med tid.  Målen ska placeras så att det ger en maximal variation och bästa möjliga användning av den tillgängliga terrängen. 

44.1.2 WCSA sanktionerade Armborst tävlingar ska utföras med hjälp av 3D-djurmål. 

44.1.3 WCSA 3D-rundan ska bestå av 24 mål som satts upp på o-markerade avstånd från minst 5 m upp till högst 50 m för Target- och sporting och 5 m upp till 30 m för medeltida armborst. Se paragraf 44.5.6 för målgrupper och avstånd. 

44.1.4 Det skall finnas en påle placerad på varje skjutavstånd från målet. Varje tävlande skall bara skjuta en bult, en tävlande i taget. 

44.1.5 Alla pålar måste numreras med numret på motsvarande mål. 

44.1.6 Alla avstånd skall mätas i luften. 

44.1.7 Alla mål kommer att numreras successivt.  Siffrorna ska vara minst 20 cm höga och ska vara väl synliga och placeras på väg fram till pålarna för målen.  De skall också fungera som en hållpunkt för de tävlande som väntar på att skjuta.  

44.1.8 Det får inte finnas några särskilda märken på stöd- eller förgrunden som kan klassificeras som siktpunkter. 

44.1.9 Väl synliga riktningsskyltar som anger vägen från ett mål till nästa mål måste placeras med strategiska intervaller för att säkerställa säker och enkel orientering längs banan. 

44.1.10 Lämpliga barriärer och skyltar ska placeras runt banan, när och vid behov för att hålla åskådare och icke-tävlande på säkert avstånd, utan att i onödan hindra deras syn på skotten. 

44.1.11 Endast de personer som har lämplig ackreditering får vara tillåtna på banan.  Team managers och andra team tjänstemän är inte tillåtna på banan om inte på begäran av och eskorteras av en domare. 

44.1.12 Mästerskapsbanor bör vara nylagda och o-skjutna. 

44.1.13 Banorna måste vara klara för inspektion av domarkommissionen senast två (2) dagar innan tävlingen skall inledas. 

44.1.14 Banläggning: 

44.1.14.1 Eftersom WCSA 3D banor använder naturlig terräng med träd och buskar i banlayouten är det oftast bara den omedelbara närheten som är i sikte.  Därför måste maximala säkerhetsåtgärder vidtas, både i layouten och i skyttet. 

44.1.14.2 Tänk på vägen till och från skjutpålar och mål och tydligt markera dem.  Se till att eventuella pilbanor inte äventyrar de tävlande. 

44.1.14.3 Om möjligt, låt inte någon väg eller annat skjutställe vara synligt från något annat skjutställe, även om det anses vara utom räckhåll. 

44.1.14.4 Tänk på åskådarna när du placerar stöd.  Mål får inte placeras där en ”vilsen” bult kan äventyra allmänheten. 

44.1.14.5 Mål får aldrig placeras på en kulle, där landning av överskjutande bult inte kan fastställas. 

44.1.14.6 När du lägger ut banan, se till att säker pilväg är tillgänglig för både vänster och högerhänta skyttar, för lätta och tunga bågar och för korta och långa skyttar. 

44.1.14.7 Banläggning är en förvärvad färdighet.  Arrangörerna rekommenderas att anlita en erfaren Field/3D banläggare när du anlägger en bana för första gången. 

44.2 Diverse utrustning som beskrivs nedan är obligatorisk för WCSA tävlingar och rekommenderas för andra viktiga turneringar. 

44.2.1 Registreringsnummer skall bäras av varje tävlande. 

44.2.2 Utrustning såsom fälttelefoner, tvåvägs radioapparater och liknande som är nödvändiga för kommunikation mellan tjänstemän. 

44.2.3 En poängtavla eller någon annan sådan anordning med tävlandes namn och/ eller målnummer (t.ex. 1A, 1B) som ska användas för att visa progressiva totala poäng efter varje dag.   

44.3 Skjutkontroll och säkerhet 

44.3.1 En tävlande får inte spänna eller ladda ett armborst med en bult, utom när den står vid skjutpålen.  

44.3.2 Under tävling får endast den tävlande vars tur det är att skjuta kan vara vid skjutpålen.  Alla andra tävlande ska stanna kvar på väntplatsen (målnummer) med sin utrustning.  

44.3.3 Efter det att en tävlande har skjutit sin bult ska han/hon dra sig tillbaka till väntplatsen (målnummer) med sin utrustning.   

44.3.4 Ingen tävlande eller annan person får röra en annans utrustning utan ägarens/användarens medgivande. 

44.3.5 Man får inte gå fram till eller störa en annan tävlande utom i en nödsituation. 

44.3.6 Ingen tävlande får närma sig målet eller gå framför skjutpålen om inte alla tävlande i gruppen har skjutit klart det erforderliga antalet bultar för det målet. 

44.3.7 För att säkerställa att en turnering genomförs korrekt och av säkerhetsskäl kan domarna begära att en tävlande ändrar sin skottposition eller ansluter sig till en annan patrull. Om den tävlande anser att domarnas begäran är orimlig skall hans eller hennes överklagande till överklagande juryn prövas innan en ändring av ståndpunkten ändras. 

44.3.8 Alla anmärkningar eller åtgärder som görs som kan orsaka irritation eller förvirring för en tävlande eller kan störa hans/ hennes koncentration är osportslig och är inte tillåten. Domaren skall först varna gärningsmannen, och om brottet upprepas kan det leda till att skytten får avbryta tävlingen.

44.3.9 Om en tävlande inte är nöjd med ett domslut från domarna, får han eller hon, med undantag för vad som föreskrivs i regel 44.9.1 nedan, överklaga till överklagande juryn i enlighet med klausul 27. Troféer eller priser som kan påverkas av en tvist kommer inte att delas ut förrän juryns utslag har meddelats. 

44.3.10 Om ett mål blir orimligt slitet eller på annat sätt vanställd, eller om det skulle finnas något annat klagomål om tävlingsmaterial, kan en tävlande eller hans/hennes teamchef vädja till domarna att få den defekta varan utbytt eller avhjälpt. 

44.4 Skjutordning och tidkontroll

44.4.1 Tävlande ska skjuta i grupper om högst fyra (4), men aldrig mindre än tre (3).  Om antalet deltagare överstiger banans kapacitet ska ytterligare grupper bildas och placeras på banan som det passar.  Grupper ska tilldelas genom att man drar tävlandes namn från en behållare, förutsatt att det inte finns fler än två tävlande från ett land i samma grupp.  Grupper och startpunkter skall göras av organisationskommittén. 

44.4.2 Tävlandena ska bära registreringsnummer och tilldelas mål och skjutordning som anger ordningen på skjutningen i varje grupp.  Skyttar skall utses 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, etc. 

44.4.3 För att ge varje tävlande en chans att skjuta på ett tydligt mål skall varje grupp skjuta i roterande ordning enligt följande:

44.4.3.1 För ett 4-tävlandegrupp 1:a mål A,B,C,D – 2:a mål B,C,D,A – 3:e målet C,D,A,B, – fjärde målet D,A,B,C och fortsätta rotera för återstoden av målen. 

44.4.3.2 För en 3-tävlandegrupp A,B,C, – B,C,A – C,A,B och fortsätt rotera för återstoden av målen. 

44.4.4 Alla skjutställningar (t.ex. stående, knästående, liggande) är acceptabla, men en majoritet av kroppen måste vara bakom skjutpålen och en del av kroppen måste röra vid skjutpålen under avfyringsögonblicket. 

44.4.5 Tävlandena ska skjuta en (1) bult vid varje mål från skjutpålen. 

44.4.6 Grupper skall starta samtidigt från olika mål och slutföra rundan vid det målet före det mål där de inleddes. Ytterligare grupper som tilldelats ett mål ska vänta tills den primära gruppen på det målet har skjutit och poängsatt sina bultar innan de fortsätter.  Grupperna skall vara utspridda för att undvika  ”köbildning”.  Om det finns fler grupper än startpositioner ska de extra grupperna köas på det sista målet och startas av en domare. 

44.4.7 Vid fel på utrustningen kan ordningen på skjutningen ändras tillfälligt.  Under alla omständigheter får inte mer än tjugo (20) minuter under en dags skjutning användas till materialfel.  De andra tävlande i gruppen ska skjuta och markera alla sina bultar i målet innan de tillåter andra grupper att skjuta.  Om reparationen är klar inom tidsfristen, kan den berörda tävlande skjuta ev. bultar som återstår att skjuta på det målet. 

44.4.8 Tävlande i en grupp får tillåta andra grupper att ”gå emellan”, förutsatt att organisatörerna eller domarna underrättas. 

44.4.9 En längsta tidsfrist på två (2) minuter för en bult per mål per tävlande ska tillåtas från den tidpunkt då tävlande intar sin position vid pålen, vilket han eller hon skall göra så snart den blir tillgänglig.  Domarna måste ta tiden på en tävlande eller en grupp som orsakar otillbörlig försening i tävlingen.  En domare som har iakttagit en tävlande som överskrider tidsfristen, skall varna honom eller henne genom en anteckning på protokollet, med angivande av tidpunkten för varningen.  För en andra eller efterföljande varning under det skedet av tävlingen ska tävlandes högsta poängbult vid målet dras bort.  I undantagsfall får tidsfristen förlängas av domarna och/eller organisationskommittén. 

44.4.10 Tidsvarningar får inte överföras från ett steg i tävlingen till nästa. 

44.5 Mål och avstånd 

44.5.1 För WCSA 3D-runda används djur med tre (3) kritiska/vitala områdesbedömningszoner (inre kritiska, kritiska och vitala) ska användas på omärkta avstånd. Den innersta kritiska zonen (även kallad ”spot”) räknas 11 poäng, den kritiska zonen 10 poäng, den vitala zonen 8 poäng och kroppen av djuret 5 poäng (se poängsättning 44.8) 

44.5.2 Mål bör placeras så att de är urskiljbara och den kritiska / vitala poäng zonen är synlig. 

44.5.3 Poängsättningszonerna för djurfigur skall vara så att personer med normal syn kan se dem tydligt under normala dagsljusförhållanden på relevanta avstånd i de olika uppställningarna.   

44.5.4 Målet ska ha en inre ring kritisk poängzon och en vital poängzon, den andra poängzonen ska vara djurets kropp.  

44.5.5 Mål som inte levererats grupperade av tillverkaren skall grupperas i numrerade grupper med hjälp av de mätningar som anges i 44.5.6 och den mätmetod som beskrivs nedan.

Ta mätningen vertikalt genom mitten av poängzonerna enligt vad som anges med den streckade linjen.

Jämför denna mätning med mätningarna i 44.5.6 och gruppera målet därefter.

44.5.6 I den här tabellen anges antalet mål vid varje gruppstorlek och de avståndsvariationer som tillåts för banan per 12-målenhet.  Dubbla detta för WCSA 3D Round (24 mål). Avståndet mellan målen har inte angetts, men måste vara sådant att säkerheten upprätthålls.

44,6 Skjutning 

44.6.1 Övningsbanor ska göras tillgängliga för alla tävlande på området innan evenemanget påbörjas och utförs på ett säkert sätt. Målen för övning kan vara buttar med tryckta djurbilder som placerats mellan minst (5m) och den maximala (50m) avstånd. 

44.6.2 När en runda skjuts under flera dagar skall det finnas övningsbanor tillgängliga i början av varje dag. 

44.6.3 En bult skall inte anses ha blivit skjuten om: 

a) den tävlande kan röra vid den, eller skulle kunna röra vid den om marken var någorlunda jämn med sin båge utan att flytta fötterna från sin position i förhållande till skjutpålen, i vilket fall en annan bult kan skjutas i dess ställe.  Om en annan bult inte är tillgänglig kan den tävlande hämta sin bult med domarens tillstånd.  

b) målet ramlar. I detta fall skall domarna vidta de åtgärder som de anser nödvändiga och kompensera tillräckligt med tid för att skjuta det aktuella antalet bultar. Under inga andra omständigheter får en bult skjutas på nytt. 

44.6.4 Skyttar får inte diskutera avstånden med varandra på banorna under tävlingsdagarna. 

44.6.5 I händelse av fel på utrustningen ska den tävlande ta ett steg tillbaka från skjutpålen (ca 0,5 m) och tillkalla en domare, de andra tävlande i gruppen bör anteckna tiden. Resten av gruppen slutföra skytte och poängsättning av det målet och sedan stå åt sidan och låta andra grupper att passera. Den tävlande kommer att tillåtas högst 20 minuter från den tidpunkt då de steg tillbaka från skjutpålen för att göra reparationer och eller ersätta trasig utrustning. Förutsatt att reparationerna är klara inom 20 minuter skall de sedan får skjuta resterande bultar på det målet innan gruppen flyttar till nästa mål. Om reparationen inte slutförs inom 20 minuter, kan de andra tävlande i gruppen fortsätta skjuta nästa mål. När reparationerna är slutförda kan den tävlande gå med i gruppen igen, men får inte skjuta på några missade mål.  Endast ett (1) fel på utrustningen är tillåtet under en dags tävlande. 

44.6.6 Ett brutet armborst får bytas ut mot ett reserv armborst, förutsatt att den har godkänts för inspektion av utrustningen.  I sådana fall skall en domare övervaka reparationen eller eskorteras från banan, beroende på vilket som är snabbast. 

44.6.7 Utom, enligt paragraf 44.6.8 eller i en nödsituation, får ingen skytt lämna banan förrän de är klara med rundan.  Skyttar skall ta med sig all medtagen mat, dryck och extrautrustning. 

44.6.8 I händelse av att en tävlande inte kan fortsätta att skjuta på grund av ett oväntat medicinskt problem som uppstår efter tävlingens början, skall inte mer än 20 minuter tillåtas för medicinsk personal att avgöra problemet och avgöra om den tävlande är lämplig att fortsätta tävla utan hjälp.   

44.6.9 Om en grupp uppehålls på grund av ett fel på utrustningen eller medicinska problem skall de slutföra målet, flytta åt sidan och låta andra grupper passera tills problemet har åtgärdats eller den tillåtna 20-minuters perioden har passerat. 

44.6.10 I skottögonblicket ska en tävlande vidröra skjutpålen med någon del av kroppen med majoriteten av den tävlandes kropp bakom pålen.

44.7 Skjutställning och position 

44.7.1 Under skjutning av 3D-rundan: 

1) en fysiskt kapabel tävlande, skjuter till de allmänna reglerna för skytte, skall genom att antingen stå i upprätt stående ställning, knäböja eller liggande har den största delen av kroppen bakom skjut linjen / pålen med någon del av kroppen vidröra skjutpålen. Armborstet får bara stödjas av den tävlande. 

2) en fysiskt handikappad tävlande, kallad en Assisterad Shooter, måste skjuta från en stol eller pall i en sådan position att hela deras kropp är bakom skjutpålen.  Armborstet kan stödjas på ett godkänt stöd samtidigt som skjuts men det kan inte röra något annat, (utom den tävlande) De måste ha en assistent med sig. (se avsnitt 1, punkt 31) 

44.8 Poängsättning 

44.8.1 Två tävlande från varje grupp skall utses till protokollförare.  Dessa skall normalt vara de skyttar som betecknas som A och B, och protokollet skall märkas därefter.  Dubbel protokollföring  skall användas. 

44.8.2 Poängsättning ska ske vid målet efter att alla de tävlande i gruppen har skjutit sin en (1) bult. 

44.8.3 Poäng skall antecknas på protokollet vid rätt mål, värdet på varje bult som sägs av den tävlande som bulten tillhör.  De andra tävlande i gruppen ska kontrollera värdet på varje bult.

44.8.4 Protokollförarna skall jämföra sina poäng innan bultarna dras ut. Ett misstag i protokollet  som upptäcktes innan bultarna dras kan rättas till (se 43.9.2). 

44.8.5 Varken bultarna eller målet får vidröras förrän alla bultar på det målet har registrerats och poäng kontrolleras. 

44.8.6 En bult skall poängsättas enligt bultens läge i målet.   

44.8.7 Om bulten skär eller vidrör linjen som markerar kanten på en högre poängzon ska tilldelas poängen för den högre zonen 

44.8.8 Den minsta ringen som kallas den inre kritiska är värd elva (11) poäng. 

44.8.9 Den inre ringen som kallas den kritiska poängzonen är värd tio (10) poäng. 

44.8.10 Den yttre ringen som kallas vitala poängzonen är värd åtta (8) poäng. 

44.8.11 Resten av djurets kropp (exklusive horn, hovar) är värda fem (5) poäng, förutsatt att bulten sitter i målet. 

44.8.12

44.8.13 Om ett fragment av linjen saknas ska en imaginär fortsättning på linjen användas för att bedöma värdet av en bult som kan träffa den delen. 

44.8.14 Bultar helt inbäddade i djuret och inte visar på poängsidan kan endast bedömmas antingen av en domare eller den totala överenskommelsen av alla tävlande i gruppen. I poängsättningen av alla tävlande måste de alla signera protokollet för att ange deras samtycke till att poängen ges. 

44.8.15 Bultar som studsar tillbaka från eller passerar helt och hållet genom djuret ska endast poängsättas enligt följande: 

44.8.15.1 Om majoriteten av de tävlande i gruppen kommer överens om värdet på bulten som har studsat tillbaka från eller passerat, ska den bulten poängsättas som överenskommet värde. 

44.8.15.2 Om majoriteten av de tävlande i gruppen inte kan komma överens om att en bult har studsat eller gått igenom eller inte kan komma överens om dess värde, ska den bulten poängsättas som en miss eller om en domare kan kallas för ett oberoende beslut. 

44.8.16 Ett bultislag: 

44.8.16.1 En annan bult och sitter fast i bulten, skall ge poäng enligt värdet på den träffade bulten. 

44.8.16.2 En annan bult, och sedan träffa målet efter avböjning, skall ge poäng som den sitter i målet. 

44.8.16.3 En annan bult, och sedan studsade, skall ge poäng som värdet på den träffade bulten, förutsatt att den skadade bulten kan identifieras. 

44.8.16.4 Ett annat mål än tävlande eget mål ger inga poäng. 

44.8.17 Poäng validering: Vid slutförandet av banan ska protokollen signeras av protokollförarna och de tävlande, vilket anger att de tävlande samtycker till värdena för varje bult.  Om protokollföraren deltar i skyttet ska hans/hennes protokoll undertecknas av en annan tävlande i samma grupp. De tävlande är ansvariga för kontrollen av sina egna protokoll.  Protokollen skall vara läsbara och fullständiga.  Dubbletter får inte utfärdas för förlorade, skadade eller stulna poängblad.  När protokollen har lämnats in kan de inte ändras senare.  Eventuell oenighet i poängvärdena mellan protokollen ska registreras till det lägre värdet. 

44.8.18 Varje skytt som ändrar eller medvetet förfalskar ett protokoll utan tillstånd ska diskvalificeras