Säkerhet

35 DE TÄVLANDES ANSVAR FÖR SÄKERHETEN

35.1 Ingenting i dessa regler, varken uttryckliga eller underförstådda, kommer att ta bort en tävlandes personliga ansvar att se till att han/hon till fullo följer den accepterade skytteregalerna, och att inga skador åsamkas andra på grund av något materialfel, eller annan vårdslös handling från hans /hennes del på, eller i närheten av skjutlinjen. Detta inkluderar eventuella skador som uppstått genom spruckna bultar, eller andra fel under en tävling, eller vid andra skytte händelse. 

35.2 Armborst målskjutning kan vara farligt om slarviga eller slappa attityder och dåliga underhållsvanor är tillåtna att utvecklas.
De tävlande skall inte:
a) använda någon utrustning som är osäkra,
b) skjuta uppåt i luften.
c) rikta ett armborst laddad eller oladdad emot annat än det mål som tillhandahålls. 

35.3 När det krävs skall alla tävlande lämna in sin egen skjututrustning och tillbehör, inklusive kläder för säkerhetskontroller och andra kontroller. 

35.4 En tävlande som lämnar in utrustning, inklusive armborst, bultar, kläder och tillbehör för granskning före evenemanget och säkerhetskontroller, är skyldig att presentera utrustning, etc. som skall vara i gott skick, och i full överensstämmelse med dessa regler. 

35.5 När utrustningen kontrolleras kan en tävlande bli tillsagd att på ett kontrollerat sätt visa, att säkring och bulthållare är säkert att använda i sitt nuvarande tillstånd, och att den tävlande på lämpligt sätt har underhållit den. Det är ett brott att använda armborst eller använda annan utrustning i ett osäkert tillstånd, i så fall skall inte utrustningen tillåtas att användas. 

35.6 I Utomhus och Inomhus Tavla:
En tävlande får INTE spänna, ladda och höja eller sikta armborsten (det måste vara riktad mot marken, riktad mot den tävlandes utsedda mål och hålls i en säker position) på skjutlinjen innan en (1) signal ges. I jakt, fält eller 3D rundor måste armborst hållas i en säker position och pekade i riktning mot målet när man står vid skjutpålen. 

35.7 Med tanke på den personliga säkerheten rekommenderas det starkt att fingrarna på handen som laddar bulten hålls raka och pekar mot armborstens framsida. 

35.8 Bulten skall endast laddas i armborstet med armborstet riktat mot mark eller golv, framför skjutlinjen eller skjutpålen och i riktning mot den tilldelade målet/tavlan, med undantag för medeltida som vid laddning av bulten inte får höja armborsten över horisontellt läge och Assisted Shooters där assistenten ladda bulten när armborstet är stabilt på stödet och inte pekade högre än toppen av tavlan/butten. 

35.9 Att ladda en bult i ett upphöjt armborst är INTE tillåtet med undantag för Medeltida och Assisted Shooters enligt paragraf 35.8 ovan. En tävlande som underlåter att iaktta denna säkerhetsregel, och det upprepas efter en varning av en domare skall diskvalificeras och ombeds att lämna skjutlinje eller eskorteras från skogen, Bushland, 3D-banan och får inte återvända. 

35.10 När ett spänd och laddat armborst sänks under skjutning får den endast vändas i riktningen emot den tilldelade tavlan/målet. 

35.11 När skjutledaren signalerar att man ska sluta skjuta måste armborsten omedelbart sänkas, bulten tas bort och spänns av. 

35.12 När ett spänt och laddat armborsten höjs under ett utomhus tavel tävling får det endast riktas mot den tävlandes utsatta mål och INTE HÖJAS HÖGRE än nödvändigt för att nå tavlan/butten. Vid en inomhus Target tävling får armborstet endast riktas mot den tävlandes utsedda mål och FÅR INTE HÖJAS HÖGRE än toppen av butten. På en jakt, fält eller 3D bana måste försiktighet vidtas för att INTE HÖJA armborsten högre än nödvändigt för att nå målet/butten. 

35.13 Om en defekt uppstår (t.ex. avtryckare) i armborsten under skjutning av en omgång, måste den tävlande sluta skjuta omedelbart, utan ytterligare skott. Om armborsten fortfarande är laddad med en bult, måste det sänkas så att det pekar mot marken, eller golvet, i riktning mot den tävlandes utsedda mål, bulten tas bort och armborsten spänns om möjligt av. Om det inte går att spännas av skall säkerhetsspärren (om den är monterad) anbringas. För utomhus och inomhus Tavla skall den tävlande sedan ta ett steg tillbaka (lämnar armborstet på skjutlinjen om det inte kan spännas av) med en hand eller flagga som hålls ovanför huvudet som en signal till domaren. För jakt, fält och 3D Rond skall den tävlande flytta tillbaka från skjutpålen och en domare skall tillkallas. 

35.14 Om ett avtryckare fel har inträffat: I utomhus eller inomhus tavla måste armborsten tas bort från skjutlinjen, och repareras och visat sig säker och till belåtenhet för domarna, med provskott på en butt som inrättats på kort avstånd (t.ex. 10 – 20 meter) för detta ändamål innan de återförs till skjutlinjen. En tävlande får reparera utrustningen men kan bara skjuta ifatt eventuella missade skott under högst femton (15) minuter i slutet av avståndet/omgången. I jakt, fält och 3D tävlingar måste armborsten tas bort från skjutpålen, och repareras och visat sig säkra, till belåtenhet för domarna, med provskott på en tavla/mål helst på kort avstånd (t.ex. 10 – 20 meter) innan de återförs till skjutpålen. Det kan vara möjligt att använda ett mål nära där felet och reparationerna inträffade beroende på omständigheterna och domarens bedömning för ett provskott utan att behöva lämna banan. Den tävlande har tjugo (20) minuter att utföra reparationer (exklusive provskott) efter den tiden kommer gruppen att gå vidare till nästa mål och fortsätta med tävlingen. I väntan på de tjugo (20) minuter reparation skall gruppen stå åt sidan och tillåta andra grupper att passera dem. Efter tjugo (20) minut skall de andra tävlande i gruppen börja skjuta igen. I händelse av att en tävlande inte kan slutföra reparationerna till belåtenhet för domarna inom den angivna tiden tjugo (20) minuter, kan de, efter reparationer är avslutade, komma ikapp sin grupp och fortsätta skjuta men inte kan skjuta ifatt några förlorade skott. 

35.15 Vid ett lem brott under en tavla utomhus eller inomhus och bänk,liggande, prone eller knästående omgångar skall den tävlande få tre inskjutningsskott (1 omgång på 3 minuter där skotten inte räknas) innan han återupptar tävlingen. Alla missade omgångar kan skjutas igen i slutet av avståndet/omgången som skjuts på en maximal tid av femton (15) minuter. För jakt, fält och 3D – är INGA inskjutningsskott tillåtna.